วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

นางศรีกมล ดอกเข็มกลาง
ครู คศ.4
นางสาวจิรพงษ์ ตลับนิล
ครู คศ.3
นายกิจดี เดชรพีกุล
ครู คศ.3
นางจันทร์เพ็ญ อ่อนแล
ครู คศ.3
นางพัทธนันท์ ไตรนพ
ครู คศ.3
นายองอาจ บุญประมวล
ครู คศ.3
นางดารินทร์พัชร์ บุญประมวล
ครู คศ.3
นางรุ่งลาวรรณ สาระนันท์
ครู คศ.3
นางสาวปริศนา นราพล
ครู คศ.3
นางสาวกัญญาณัฐ หอมระหัด
ครู คศ.3
นายณฐาภพ ขวัญคง
ครู คศ.2
นางสาวรุ่งนภา อินทรประสาท
ครู คศ.1
นางสาวทานตะวัน แสนสระ
ครู คศ.1
นายภควัฒน์ สำราญกลาง
ครูอัตราจ้าง

เทคโนโลยี

นายจิรศักดิ์ ตั้งใจดี
ครู คศ.3
ว่าที่ ร.ต.อนุสรณ์ จำรัส
ครู คศ.1
ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลาวัลย์ บุญเหลือ
ครู คศ.1
นายวีรพล คีรี
ครู คศ.1
นายจตุพล คนรู้
ครูอัตราจ้าง
นางสาวรัชนีวรรณ วงษ์น้อย
ครูอัตราจ้าง
Message us