วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

นางจิรพงษ์ มณีกูล
ครู คศ.3
นางดารินทร์พัชร์ บุญประมวล
ครู คศ.3
นายกิจดี เดชรพีกุล
ครู คศ.3
นางจันทร์เพ็ญ อ่อนแล
ครู คศ.3
นางพัทธนันท์ ไตรนพ
ครู คศ.3
นายองอาจ บุญประมวล
ครู คศ.3
นางสาวกัญญาณัฐ หอมระหัด
ครู คศ.3
นางสาวปริศนา นราพล
ครู คศ.3
นายณฐาภพ ขวัญคง
ครู คศ.2
นางสาวรุ่งนภา อินทรประสาท
ครู คศ.2
นางสาวทานตะวัน แสนสระ
ครู คศ.1
นายภควัฒน์ สำราญกลาง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวศิริพร เพียอินทร์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวฟ้าอรุณ ฮุยชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง

เทคโนโลยี

นายวีรพล คีรี
ครู คศ.1
นายจิรศักดิ์ ตั้งใจดี
ครู คศ.3
ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลาวัลย์ บุญเหลือ
ครู คศ.1
นางสาวคำขวัญ สระแสง
ครูอัตราจ้าง

Message us