วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

นางจิรพงษ์ มณีกูล
ครู คศ.3
นางดารินทร์พัชร์ บุญประมวล
ครู คศ.3
นางจันทร์เพ็ญ อ่อนแล
ครู คศ.3
นางพัทธนันท์ ไตรนพ
ครู คศ.3
นายองอาจ บุญประมวล
ครู คศ.3
นางสาวกัญญาณัฐ หอมระหัด
ครู คศ.3
นางสาวปริศนา นราพล
ครู คศ.3
นายณฐาภพ ขวัญคง
ครู คศ.2
นางสาวรุ่งนภา อินทรประสาท
ครู คศ.2
นางสาวทานตะวัน แสนสระ
ครู คศ.1
นางสาวมณฑิรา อาจมูลลา
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิริพร เพียอินทร์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวฟ้าอรุณ ฮุยชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเพชรลัดฎา ประนิตย์
ครูอัตราจ้าง

เทคโนโลยี

นายวีรพล คีรี
ครู คศ.1
นางสาวขนิษฐา หาญเชิงชัย
ครู คศ.2
ว่าที่ ร.ต.หญิงวิลาวัลย์ บุญเหลือ
ครู คศ.1
นางสาวสุภาพร เจริญแนว
ครู คศ.1

นางสาวคำขวัญ สระแสง
ครูอัตราจ้าง
นายยุรกานต์ นวดโอโล
ครูอัตราจ้าง

Message us