สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางลักขณา ฦาชา
ครู คศ.4
นางอรุณศรี ประยูรพันธ์
ครู คศ.4
นางสาวนันท์นภัส แซ่ห่าน
ครู คศ.4
นายถนอม อาจผักปัง
ครู คศ.3
นางพรทิพา สิติณาจักร
ครู คศ.3
นางกัญญาภัทร คูณสุวรรณ
ครู คศ.3
นางสุภาสิณีย์ ทิพรรธ์วรกุล
ครู คศ.2
นายคณพศ ธนกุลชัยศรี
ครู คศ.2
นางวิยะดา หาจันดา
ครู คศ.2
นายวิทวัส ศรีสุจิตร
ครูผู้ช่วย
Message us