หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางเพ็ญประภา วงศ์เกษมศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายองอาจ บุญประมวล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายปกป้อง เฮ้าประมงค์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายไพฑูรย์ หินเมืองเก่า
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
Message us