หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางประภากร สมอาจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายองอาจ บุญประมวล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายวรวุฒิ หลักคำพันธ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายเอกรินทร์ ทองคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Message us
Skip to content