เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

     เนื้อร้อง /ทำนอง :   นายพงศา งามละเมียด

เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
มาเถิดมา รักษาเกียรติไว้
เกษตรสมบูรณ์นามนี้ประเทือง
มาเถิดมา รักษาความดี
วินัย วิชา สามัคคี
เป็นแนวทางสร้างตนให้คนร่ำลือ
วิริเยน ทุขฺมจฺ เจติ
ทุกโมงยามสร้างความเพียรไว้
สง่าสมสถาบันเกรียงไกร
ไม่ยอมให้ใครเข้ามาย่ำยี
สีเขียวเหลืองหัวใจน้องพี่
รักสามัคคีให้เราเจริญ
คำขวัญนี้พวกเราน้องพี่ยึดถือ
ว่าลูกเกษตรนี้หรือ ชื่อเกริกไกร
คติธรรมนี้ฝังในดวงใจ
ทุกข์ที่ฝังใจมลายไปสิ้น
Message us
Skip to content