แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นม.1 และชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
เรื่อง แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

Message us
Skip to content