การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
** เรียนออนไลน์ 12-26 กรกฎาคม 2564
** เปิดเรียนปกติ 27 กรกฎาคม 2564

Message us
Skip to content