ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่2)

ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่2)
** เรียนออนไลน์ 27 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564
** เปิดเรียนปกติ 9 สิงหาคม 2564

Message us
Skip to content