ประกาศ การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

 ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศีกษา 2565
โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น (ระบบจะเปิดรับสมัครในวันที่ 9-13 มีนาคม 2565)
ยกเลิกการมาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
Message us